Menu:

,,Aktywna tablica" Lepsza Szkoła Projekt edukacyjny 2016-2018

,,Aktywna tablica"

Informacja o programie

Program „Aktywna tablica” to program rządowy uchwalony przez Radę Ministrów. W ramach programu szkoły podstawowe mogą ubiegać się o dofinasowanie zakupu takiego sprzętu jak m.in. projektory interaktywne, monitory dotykowe oraz tablice interaktywne.

Program „Aktywna tablica” opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Zakłada się, że szkoły podstawowe wyposażone w określone pomoce dydaktyczne, nie tylko będą realizować nową podstawę programową kształcenia ogólnego z wykorzystaniem TIK, ale również rozpoczną proces zmian polegający na tworzeniu i wprowadzeniu do praktycznego działania określonych standardów – innowacji pedagogicznych wypracowanych przez szkołę w trakcie realizacji programu, co jest jednym z założeń reformy systemu oświaty.

Program „Aktywna tablica” jest realizowany w latach 2017- 2019.

Szkoła może otrzymać wsparcie finansowe w maksymalnej wysokości 14 tys. złotych. W przypadku takiego wsparcia, organ prowadzący szkołę ma obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie wówczas 17,5 tys. zł.

 

Nasz udział w programie

Nasza szkoła dzięki przystąpieniu do programu wzbogaciła swoją bazę dydaktyczną o  dwie tablice interaktywne łącznej wartości 6 890 zł, dwa projektory ultrakrótkoogniskowe wartości 8 050 zł, jeden projektor przenośny o wartości 1 750 zł i trzy zestawy głośników wartości 810 zł. Koszt zakupu w/w sprzętu to 17 500 zł; kwota przyznanego wsparcia finansowego wyniosła  14 000 zł przy własnym wkładzie finansowym w wysokości 3 500 zł. Wykorzystaliśmy zatem 100 % wsparcia finansowego.

Stosowanie technologii informacyjnej w naszej szkole widocznie wpłynęło na świadomość celów uczenia się oraz wzrost jego efektów. Przede wszystkim jednak podniosło atrakcyjność procesu nauczania, co wobec obserwowanego spadku motywacji do nauki wśród uczniów przełożyło się na większe zaangażowanie w proces uczenia się. Obecnie wydawane podręczniki zaopatrzone są w multibooki oraz mają kody QR, do których podpięte są różne materiały multimedialne, pozwalające nauczycielom na skuteczniejsze objaśnienie nowych treści a uczniom na ich przyswojenie. Niektórym uczniom TIK pomaga także w gromadzeniu dowodów uczenia się tak, aby pokazywały drogę do osiągnięcia ostatecznych efektów. Uczniowie mogą przechowywać swoje prace w formie elektronicznej i dokonywać przeglądu osiągnięć i niedociągnięć. Dzięki temu uczniowie mogą analizować swoje prace, dokonywać samooceny i refleksji nad tym co im pomaga w uczeniu się, by później stosować to w praktyce. Nauczyciele dzięki stosowaniu TIK zmuszeni są doskonalić się w pracy nowymi metodami, co spowalnia proces wypalenia zawodowego. Stosowanie TIK ułatwia wymianę doświadczeń i oszczędza czas potrzebny na przygotowanie się do zajęć. Jest to też świetny sposób na pokazanie uczniom, że nauka nie jest nudna i że komputer służy nie tylko do rozrywki. Dzięki TIK i rosnącemu zaangażowaniu nauczycieli w stosowanie nowych metod pracy z uczniami, szkoła zmieniła swoje priorytety w obszarze gromadzenia zasobów sprzętowych w szkole, a jednym z pytań zmierzających do wyznaczenia kierunków pracy szkoły w przyszłym roku szkolnym jest określenie nad czym w  zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu chcemy i będziemy pracować, dążąc do tego, by nauczyciel stał się przewodnikiem ucznia w zdobywaniu kolejnych szczebli  drabiny wiedzy i umiejętności.

 

Galeria zdjęć: Aktywna tablica

 

Scenariusze zajęć:

biologia.pdf

chemia.pdf

edukacja_wczesnoszkolna.pdf

edukacja_wczesnoszkolna2.pdf

fizyka.pdf

fizyka2.pdf

geografia.pdf

historia.pdf

historia2.pdf

informatyka.pdf

jezyk_angielski.pdf

jezyk_angielski2.pdf

jezyk_niemiecki.pdf

jezyk_polski.pdf

jezyk_polski2.pdf

jezyk_polski3.pdf

lekcja_wychowawcza.pdf

lekcja_wychowawcza2.pdf

lekcja_wychowawcza3.pdf

matematyka.pdf

matematyka2.pdf

muzyka.pdf

plastyka.pdf

plastyka2.pdf

plastyka3.pdf

przyroda.pdf

religia.pdf

rewalidacja.pdf

swietlica.pdf

technika.pdf

wdzwr.pdf

zajecia_artystyczne.pdf

 

 

Aktualności

Galeria zdjęć

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie
    Widzów
    ul. Żwirki i Wigury 16
    42-282 Kruszyna
  • +48 34 320 28 08